Privacy

Deze website, www.az.nl, wordt onderhouden door AZ NV. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe AZ NV omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over AZ NV
AZ NV is gevestigd te Alkmaar en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 412.38.026 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is privacy@az.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens
AZ NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Producten/diensten
Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van AZ NV aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website van AZ NV. Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat AZ NV kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AZ NV. Het belang van AZ NV bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

Nieuwsbrief
Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat AZ NV een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt om contact te onderhouden met haar supporters. Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Derden
AZ NV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de KNVB (i.v.m. veiligheid, zie artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden). Als u vooraf toestemming (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)) heeft gegeven kan AZ uw persoonsgegevens delen met Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’) en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners”) en/of officiële club-sponsors van AZ NV (hierna: “Sponsors”). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsors bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

  • u via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsors versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsors worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
  • u commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
  • uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsors teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

Cookies
AZ NV maakt op de website gebruik van zogeheten tracking cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door AZ NV kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Bewaartermijn
In dit privacy statement is per verwerking aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria AZ NV hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart AZ NV de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van AZ NV worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van AZ NV en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om AZ NV te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om AZ NV te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene of inzage wenst in de gegevens die wij van u hebben, dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op de website van AZ NV onder inzage in mijn persoonsgegevens.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Minderjarig
Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

Wijzigingen 
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 20 juli 2018.